Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
sprzedaż w formie przetargu ogólnodostępnego
2017-09-01
Dodaj do schowka +
Print

sprzedaż w formie przetargu ogólnodostępnego

 • Typ ogłoszenia: Ruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: samochody ciężarowe
 • Lokalizacja: Wrocław (dolnośląskie)
 • Dodatkowe informacje:

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

ogłasza sprzedaż w formie przetargu ogólnodostępnego
n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: 19/NRT/PRZ/2017

1.    Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

 

2.    Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Oznaczenie aktywów trwałych

Numer rejestracyjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena brutto

Lokalizacja przedmiotu przetargu

 

 

 

Przebieg

km

Informacje techniczne

 

 

1.

742506539755

Pojazd ciężarowy Fiat Doblo

DW705UN

115 171

Pojazd typu furgon-2 miejscowy, poj. 1596 cm³, zasilanie benzyna + LPG, nadmierne zużycie oleju, ważne badanie techniczne.

2007

5 800,00 zł

Zgorzelec ul. Fabryczna 1

2. 

742506539205

Pojazd ciężarowy Peugeot Partner

DW691UN

88 488

Pojazd typu furgon 2-miejscowy poj. 1560 cm³, zasilanie olej napędowy, powypadkowy, brak dowodu rejestracyjnego.

2013

   700,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

3. 

742506539105

Pojazd ciężarowy Renault Trafic

DW8679K

97 532

Pojazd typu furgon 3-miejscowy, poj. 1998 cm³, zasilanie benzyna, uszkodzona skrzynia biegów, sprzęgło, niesprawny akumulator, ważne badanie techniczne

2004

3 800,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

4. 

741006479769

Pojazd osobowy Fiat Doblo

DW8723V

186 358

Zasilanie benzyna, poj. 1596 cm³, zdemontowana instalacja CNG, wycieki oleju, pojazd wyeksploatowany, ważne badanie techniczne

2006

4 800,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

5. 

742506539774

Pojazd ciężarowy Skoda Fabia

DW4784K

101 017

Pojazd 4-miejscowy, zasilanie benzyna +CNG, poj. 1198 cm³.Pojazd wyeksploatowany, niesprawna instalacja CNG, ważne badanie techniczne

2004

2 800,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

6.

742506539772

Pojazd ciężarowy Skoda Fabia

DW4778K

240 760

Pojazd 4-miejscowy, zasilanie benzyna, poj. 1198 cm³.Pojazd wyeksploatowany, niesprawny akumulator, ogniska korozji na karoserii, nieważne badanie techniczne

2004

2 100,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

7.

741006479770

Pojazd osobowy Renault Laguna

DW186FE

233 288

Zasilanie benzyna, poj. 1997 cm³, pojazd wyeksploatowany, wgniecenia karoserii, nieważne badanie techniczne.

2007

13 900,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

8.

742506539777

Pojazd ciężarowy Fiat Ducato

DW9118U

92 756

Pojazd typu furgon 3-miejscowy, zasilanie benzyna, poj. 1998 cm³. Pojazd wyeksploatowany, niesprawna instalacja gazowa, nieważne badanie techniczne.

2006

4 900,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

9.

742506539769

Pojazd ciężarowy Skoda Fabia

DW4790K

209 805

Pojazd 4-miejscowy, zasilanie benzyną, poj.1198 cm³, wyeksploatowany, ważne badanie techniczne.

 

2004

2 500,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

10.   

742506539102

Pojazd ciężarowy Renault Trafic

DW4880J

131 872

Brak kompresji silnika, wgniecenia i zarysowania karoserii, niesprawny akumulator,  ważne badanie techniczne

 

2003

3 800,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

11.   

741006479759

Pojazd osobowy Skoda Fabia

DW266WE

125 000

Zasilanie benzyna, poj. 1198 ³, zużycie technologiczne zgodne z wiekiem pojazdu i jego przeznaczeniem, nieważne badanie techniczne.

2005

5 271,00 zł

Świdnica        ul. Wrocławska 10

12.   

742506539776

Pojazd ciężarowy Fiat Ducato

DW9123U

100 169

Pojazd typu furgon 3-miejscowy, zasilanie benzyna + CNG, poj. 1998 cm³. Niesprawny akumulator, instalacja CNG, wgniecenia karoserii, wycieki oleju,  nieważne badanie techniczne.

2006

3 800,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

13.   

742506539771

Pojazd ciężarowy Skoda Fabia

DW4776K

158 887

Pojazd 4-miejscowy, zasilanie benzyną, poj. 1198 cm³. Niesprawny akumulator, korozja błotnika, nieważne badanie techniczne, podzespoły wyeksploatowane.

2004

2 600,00 zł

Wrocław          ul. Gazowa 3

 

3.    Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej. Cena zawiera 23% podatek VAT.

 


4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “OFERTA PRZETARGOWA 19/NRT/PRZ/2017 – NIE OTWIERAĆ”, w siedzibie organizatora przetargu (adres: Wrocław, ul. Ziębicka, budynek nr 44, pokój nr 14–Kancelaria) do dnia 20.09.2017 roku, do godziny 13.00, wraz z:

a. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b. umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone
w formie oryginału.

 

5.    Dodatkowe uwagi:

 1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2017 roku o godzinie 12 00 w siedzibie organizatora przetargu (adres: Wrocław, ul. Ziębicka, budynek nr 44 – mała sala konferencyjna, parter), oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,
 2. termin związania ofertą wynosi 21 dni liczonych od dnia otwarcia ofert,
 3. Organizator przetargu wybierze Oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, Oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,
 4. Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wyniku przetargu w zakresie złożonych ofert oraz otrzymają informację o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego; pozostali oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w formie telefonicznej lub mailowej,
 5. data otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty wraz z fakturą stanowi datę zawarcia umowy sprzedaży,
 6. Oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,
 7. w przypadku, gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu nie zapłaci ceny w terminie wskazanym na fakturze lub nie odbierze zawiadomienia o wyborze oferty w terminie 14 dni, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,
 8. informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Sekcję Nieruchomości. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w miejscu wskazanym w tabeli w pkt 2. Adresy: Wrocław ul. Gazowa 3; Zgorzelec  ul. Fabryczna 1, Świdnica ul. Wrocławska 10.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Informacje na temat:

 1. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod niżej podanymi numerami telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 ÷ 1200,
 •   Wrocław - Pan Tomasz Tomaszewski -  tel. st. 71 364 91 74; kom. 601 712 284; Dawid Krzysztofik; tel. st. 71 364 91 72; k. 691 750 160,
 •   Zgorzelec  - Pan Janusz Piliszko – tel. st. 75 772 25 47; tel. k. 609 049 071,  
 •   Świdnica – Pan Dariusz Tęcza – tel. stacjonarny 74 842 74 60; tel. kom. 669 989 934.                                      

b.   warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielał będzie pod numerem telefonu 713649185 - Pan Tomasz Kowalski, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 ÷ 12.00 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego na zakup składnika majątkowego.

Lokalizacja