Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
sprzedaż w formie przetargu ogólnodostępnego
2017-09-01
Dodaj do schowka +
Print

sprzedaż w formie przetargu ogólnodostępnego

 • Typ ogłoszenia: Ruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: samochody osobowe
 • Lokalizacja: Wrocław (dolnośląskie)
 • Dodatkowe informacje:

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

ogłasza drugi sprzedaż w formie przetargu ogólnodostępnego
n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: 18/NRT/PRZ/2017

1.    Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

2.    Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Oznaczenie aktywów trwałych

Numer seryjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena brutto

Lokalizacja przedmiotu przetargu

 

 

 

Przebieg

km

Informacje techniczne

 

 

1.

741006479766

Samochód osobowy

 Skoda Fabia

DW259WE

367 785

Samochód osobowy. Z uwagi na duży  przebieg pojazd wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 20.08.2017 r. Sprawny technicznie. Rodzaj paliwa – benzyna/LPG.

 

2006

5116,80 zł

Zgorzelec 
ul. Fabryczna 1

2.

741006479767

Samochód osobowy

Skoda Fabia

DW503WE

325 068

Samochód osobowy. Z uwagi na duży  przebieg pojazd wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 11.08.2017r. Sprawny. Rodzaj paliwa – benzyna/LPG.

2006

5 116,80 zł

Zgorzelec 
ul. Fabryczna 1

3.

741006479765

Samochód osobowy

Skoda Fabia

DW547WC

416 212

Samochód osobowy. Pojazd

wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 12.01.2018 r. Sprawny. Rodzaj paliwa–benzyna/LPG.

 

2006

5 116,80 zł

Zgorzelec 
ul. Fabryczna 1

4.

741006479768

Samochód osobowy

Skoda Fabia

DW946WJ

274 042

Samochód osobowy. Pojazd wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 23.06.2017r. Sprawny. Rodzaj paliwa – benzyna/LPG.

 

2009

6 791,50zł

Zgorzelec 
ul. Fabryczna 1

5.

741006479763

Samochód osobowy

Skoda Fabia

DW951WC

373 411

Samochód osobowy. Pojazd wyeksploatowany, niesprawny akumulator badanie techniczne ważne do 08.12.2017r. Rodzaj paliwa – benzyna/LPG.

 

2005

3 241,66 zł

Zgorzelec 
ul. Fabryczna 1

6.

742506539750

Samochód ciężarowy

Fiat Doblo

DW395WG

138 637

Samochód ciężarowy. Pojazd wyeksploatowany, duże zużycie oleju. Badanie techniczne ważne do 09.02.2018r. Rodzaj paliwa – benzyna/LPG.

2006

5 212,12 zł

Zgorzelec          ul. Fabryczna 1

7.

742506539752

Samochód ciężarowy

Fiat Doblo

DW757WJ

110 404

Samochód ciężarowy. Pojazd wyeksploatowany, uszkodzony zamek w drzwiach przednich oraz bocznych lewych, w trakcie jazdy ściąga na prawą stronę. Badanie techniczne ważne do 25.11.2017 r. Rodzaj paliwa – benzyna.

2006

7 207,80 zł

Zgorzelec          ul. Fabryczna 1

8.

741006479760

Samochód osobowy

Skoda Octavia

DW983WE

277 300

Samochód osobowy. Pojazd wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 27.03.2018 r. Rodzaj paliwa – benzyna.

2005

6 941,50 zł

Wałbrzych
ul. Wrocławska 2

9.

742506539724

Samochód ciężarowy

Fiat Ducato

DW074WE

162 450

Samochód ciężarowy. Pojazd technicznie niesprawny- uszkodzony silnik, badanie techniczne ważne do 14.02.2018 r.

2006

7 207,80 zł

Dzierżoniów
ul. Kilińskiego 18

10.   

742506539723

Samochód ciężarowy

Fiat Ducato

DW620WA

109 750

Samochód ciężarowy. Pojazd wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 08.02.2018 r. Rodzaj paliwa – benzyna/CNG.

2006

7 207,80 zł

Dzierżoniów
ul. Kilińskiego 18

11.   

748006408365

Przyczepa ciężarowa lekka Wiola

DW123SP

-

Pojazd technicznie wyeksploatowany.

2007

472,32 zł

Kłodzko
ul. Fabryczna 1

12.   

742506539100

Samochód ciężarowy Steyr - kontener

DW2804N

154 559

Samochód ciężarowy. Pojazd wyeksploatowany. Badanie techniczne ważne do 17.11.2017r. Rodzaj paliwa – ON.

1997

5 699,20 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

13.   

742506539099

Samochód ciężarowy Steyr - kontener

 

DW2803N

143 202

Pojazd wyeksploatowany technicznie.

1997

5 699,20 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

14.   

742506539103

Samochód ciężarowy Renault Trafic

DW8680K

125 999

Pojazd wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 06.12.2017r. Rodzaj paliwa – benzyna/CNG.

 

2004

6 174,60 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

15.   

742506539109

Samochód ciężarowy Fiat Doblo

DW9141U

113 466

Pojazd niesprawny technicznie, wyeksploatowany, ważność badania technicznego upłynęła z dniem 30.03.2017 r. Rodzaj paliwa – benzyna/CNG.

2006

5 212,12 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

16.   

742506539112

Samochód ciężarowy Fiat Doblo

DW231EU

101 506

Pojazd technicznie wyeksploatowany, uszkodzony system zamknięcia tylnych drzwi. Rodzaj paliwa – benzyna/CNG.

2007

5 485,80 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

17.   

743501539079

Samochód ciężarowy Volkswagen T4

DW4878E

262 947

Pojazd niesprawny technicznie, wyeksploatowany, ważność badania technicznego upłynęła z dniem 19.03.2017 r. Rodzaj paliwa – benzyna/CNG.

 

1998

3 528,26 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

18.   

742506539773

Samochód ciężarowy Skoda Octavia

DW5742K

196 595

Pojazd wyeksploatowany, ważność badania technicznego upłynęła z dniem 30.03.2017 r. Rodzaj paliwa – benzyna.

 

2004

6 237,33 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

19.   

742506539780

Samochód ciężarowy Fiat Ducato

DW3145V

110 404

Pojazd wyeksploatowany, badanie techniczne ważne do 19.10.2017 r. Rodzaj paliwa – benzyna/CNG.

2006

7 207,80 zł

Wrocław
ul. Gazowa 3

 

 

 

3.    Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej. Cena zawiera 23% podatek VAT.


4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “OFERTA PRZETARGOWA 18/NRT/PRZ/2017 – NIE OTWIERAĆ”, w siedzibie organizatora przetargu (adres: Wrocław, ul. Ziębicka, budynek nr 44, pokój nr 14–Kancelaria) do dnia 20.09.2017 roku, do godziny 13.00, wraz z:

a. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b. umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone w formie oryginału.

5.    Dodatkowe uwagi:

 1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie organizatora przetargu (adres: Wrocław, ul. Ziębicka, budynek nr 44 – mała sala konferencyjna, parter), oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,
 2. termin związania ofertą wynosi 21 dni liczonych od dnia otwarcia ofert,
 3. Organizator przetargu wybierze Oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, Oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,
 4. Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wyniku przetargu w zakresie złożonych ofert oraz otrzymają informację o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego; pozostali oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w formie telefonicznej lub mailowej,
 5. Data otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty wraz z fakturą stanowi datę zawarcia umowy sprzedaży,
 6. Oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,
 7. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu nie zapłaci ceny w terminie wskazanym na fakturze lub nie odbierze zawiadomienia o wyborze oferty w terminie 14 dni, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,
 8. Informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Sekcję Nieruchomości. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w miejscu wskazanym w tabeli w pkt 2. Adresy: Wrocław ul. Gazowa 3; Zgorzelec  ul. Fabryczna 1; Wałbrzych ul. Wrocławska 2; Dzierżoniów ul. Kilińskiego 18; Kłodzko ul. Fabryczna 1.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Informacje na temat:

zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod niżej podanymi numerami telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 ÷ 12.00,

 

 •   Wrocław - Pan Tomasz Tomaszewski -  tel. st. 71 364 91 74; kom. 601 712 284; Dawid Krzysztofik; tel. st. 71 364 91 72; k. 691 750 160,
 •   Zgorzelec  - Pan Janusz Piliszko – tel. st. 75 772 25 47; tel. k. 609 049 071,                                           
 •   Wałbrzych, Dzierżoniów, Kłodzko - Pan Dariusz Tęcza – tel. st. 74 842 74 60; tel. k. 669 989 934.

b.   warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielał będzie pod numerem telefonu 713649185 - Pan Tomasz Kowalski, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 ÷ 12.00 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

Załączniki:

 Wzór formularza ofertowego na zakup składnika majątkowego.

 

 

Lokalizacja