• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 14/10/2021 z dnia 14 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia nr 256/21

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 13.10.2021 r.


Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020.1990 ze zm./ oraz Uchwały Nr 17/150/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 314).


    Burmistrz Miasta Bielawa

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


1. Działka o numerze ewidencyjnym 1137/3 obręb Fabryczna o pow. 1110 m2, oznaczona jest użytkiem Br-RIIIb, ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015432/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, stanowi własność Gminy Bielawa. Ma regularny kształt, jest zabudowana obiektem budowlanym o charakterze schronu (pozostałość po danej zabudowie przemysłowej) w złym stanie technicznym-do wyburzenia.

2. Działka nr 1137/3 nie posiada dostępu do drogi publicznej, zostanie sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania działek nr 64/22 obręb Fabryczna lub 56/102 obręb Fabryczna lub 64/20 obręb Fabryczna.

3. Nieruchomość leży na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(oznaczenie w studium UMS).

4. Cena nieruchomości wynosi 81 000,00 zł.

5. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu.

6. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

7. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości.


wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14 października 2021 r. na okres 21 dni

Lokalizacja