• Wydanie nr 08/12/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 30/01/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

  Burmistrz Miasta Bielawa

  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


  1. Działka o numerze ewidencyjnym 949/8 obręb Północ o pow.43 m2, wg ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako dr (wyłączona z zasobu dróg publicznych – Uchwała Nr LXV/560/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2022r.), ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015434/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, stanowi własność Gminy Bielawa. Ma podłużny kształt, jest zabudowana schodami zewnętrznymi i nawierzchnią z kostki betonowej.

  2. Działka nr 949/8 obręb Północ przylega do działki nr 898/11 obręb Północ zabudowanej budynkiem niemieszkalnym i będzie zbywana na poprawę jej warunków zagospodarowania. Przez działkę nr 949/8 obręb Północ przebiegają przyłącza instalacyjne do budynku położonego na działce nr 898/11 obręb Północ.

  3. Nieruchomość leży na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa. Obszar ten leży w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.

  4. Cena sprzedaży wynosi 20 000,00 zł.

  5. Sprzedaż nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym zgodnie z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

  6. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej płatna jednorazowo powinna być zapłacona do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Na wniosek nabywcy cena ta może być rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny zapłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

  Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

  7. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu i zabudowań.

  8. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości.


  wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.01.2023 r. na okres 21 dni

Lokalizacja