• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zgierz, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 14/03/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

D E C Y Z J A

o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie 

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Ozorków 

orzekam uznać za mienie gromadzkie 

nieruchomość położoną w gminie Ozorków, w obrębie Skromnica, oznaczoną jako działki ewidencyjne numer: 14 o pow. 3,7872 ha i 15 o pow. 0,3382 ha, które stanowią grunty orne, pastwiska trwałe, grunty pod rowami i pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc po uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Starosta Zgierski na wniosek Wójta Gminy Ozorków z dniem 2 listopada 2018 r. wszczął postępowanie administracyjne o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w gminie Ozorków, w obrębie Skromnica, oznaczoną jako działki ewidencyjne numer: 14 o pow. 3,7872 ha i 15 o pow. 0,3382 ha, stanowiącą grunty: orne, pastwiska trwałe, pod rowami oraz pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

W toku postępowania wyjaśniającego Starosta Zgierski ustalił:

Ewidencja gruntów dla obrębu Skromnica, gmina Ozorków została założona w 1962 r. W pierwszym rejestrze do działek numer: 20, 115 i 116 (obecnie działka ewidencyjna nr 14) jako władający ujawnione zostały osoby fizyczne z udziałem wynoszącym po 1/26 części. Do działki nr 21 (obecnie działka ewidencyjna nr 15) jako właściciela ujawniono Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej wsi Skromnica.

Starosta Zgierski decyzją nr GN.6821.2.2017.KH z dnia 29 grudnia 2017 r. orzekł, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi wspólnoty gruntowej. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego nie odnaleziono dokumentów potwierdzających, że działki ewidencyjne nr 14 i 15 stanowią wspólnotę gruntową, o której mówi art. 1 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Dokumenty dołączone do wniosku, o którym mowa w art. 8a powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a także zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, nie pozwoliły na potwierdzenie lub ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadających i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Według oświadczeń mieszkańców wsi Skromnica, na przedmiotowej nieruchomości już przed II wojną światową wypasano bydło i koszono trawę na siano, co jest czynione do dnia dzisiejszego. Znajdujący się na tym terenie staw wykorzystywano do moczenia lnu oraz jako kąpielisko i lodowisko. Nieruchomość miała charakter publiczny, ogólnodostępny i służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale była do użytku ogółu społeczeństwa.

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ustalono, że nieruchomość położona w gminie Ozorków, w obrębie Skromnica, składająca się z działek ewidencyjnych numer 14 i 15:

1)     nie została zaliczona do wspólnot gruntowych na podstawie ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;

2)     przed dniem 5 lipca 1963 r. miała charakter publiczny, ogólnodostępny i była użytkowana przez ogół społeczeństwa.

Tym samym zostały spełnione przesłanki do uznania przedmiotowej nieruchomości za mienie gromadzkie, o których mowa w art. 1 ust. 2 ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Ozorkowie, Starostwa Powiatowego w Zgierzu, na tablicy ogłoszeń we wsi Skromnica, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej - na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Starosty Zgierskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia). Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję,
a w szczególności wysłane w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

Z up. Starosty

Kierownik

Biura Gospodarki Nieruchomościami

Dorota Kowalczyk

Lokalizacja