• Wydanie nr 06/03/2021 z dnia 06 marca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jugów, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 23/02/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o rokowaniach:

I rokowania dotyczące nieruchomości położonej w Jugowie, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 70/21 z dnia 22.02.2021 r.

Położenie nieruchomości: Jugów

Numer działki: 495/8 (AM-1)

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 0,0855 ha

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00027485/4 bez obciążeń

  1. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 495/8 (Bi) o powierzchni 0,0855 ha, Obręb Jugów. Działka jest

zabudowana budynkiem użytkowym (była sala gimnastyczna), budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, podpiwniczony.
W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów działka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość zaliczki: 15.000,00 zł

I rokowania odbędą się w dniu 2.04.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, p. nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata zaliczki w podanej wysokości do dnia 29.03.2021 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.

Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy ogłoszeń w Jugowie, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gmina.nowaruda.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda - www.gmina.nowaruda.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 15, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

Lokalizacja