• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 14/03/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Barczewa o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Burmistrz Barczewa działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Sołectwie Barczewko w biuletynie informacji publicznej prowadzonym przez Urząd  Miejski w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie miasta Barczewo oraz Sołectwie Barczewko na okres 21 dni tj. od dnia 15.03.2019 r do dnia 04.04.2019 r.

Obręb ewidencyjny 1. miasto Barczewo:

lokal użytkowy w budynku nr 15 przy ul. Wojska Polskiego,

dz. nr 90/2 o pow. 0,1593 ha

Obręb ewidencyjny Barczewko, gmina Barczewo

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym nr 8A w Barczewku,

dz. nr 284/3 o pow. 0,0408 ha

Lokalizacja