• Wydanie nr 21/04/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 25/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p, stronie internetowej tutejszego Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, opisanych w poniższym załączniku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/21

Burmistrza Miasta Bielawa,

z dnia 24.02.2021 r.

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 t.j. ze zmianami/, Uchwały Rady Miejskiej nr 19/176/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielawa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 1413) i zarządzenia nr 151/2016 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielawa.

BURMISTRZ MIASTA

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1. Działka gruntu nr 188/14 Obr. Południe ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1D/00028600/0 a dla działki nr 188/21 Obr. Południe nie prowadzi się księgi wieczystej.

2. Przedmiotem wykazu jest niezabudowany, ogrodzony płotem stanowiącym własność dzierżawcy teren, na który składa się działka oznaczona numerem geodezyjnym 188/21 obręb Południe, o pow. 11,0 m2 oraz część działki nr 188/14 Obr. Południe o pow. 63 m2, oznaczone użytkiem B, położony w Bielawie w rejonie ul. Dzierżoniowskiej w związku z zamiarem jego wydzierżawienia.

3. Teren, w skład którego wchodzą działki jw. nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Teren przeznaczony jest do wydzierżawienia na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości mieszkaniowej stanowiącej własność dzierżawcy na okres do 3 lat.

5. Roczny czynsz z tytułu dzierżawy ww. gruntu wynosi – 85,56 zł netto.

6. Czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku w okresie obowiązywania umowy dzierżawy. Dzierżawca płaci ponadto podatki i opłaty lokalne.

7. Zastrzega się prawo zmiany stawki czynszu corocznie w związku ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Nowa stawka czynszu będzie obowiązywała od miesiąca następującego po ogłoszeniu wskaźnika.

wywieszono dnia 24.02.2021 r. na okres 21 dni.

Lokalizacja