• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 14/03/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bielawie, pl. Wolności 1 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.bielawa.pl, wykaz niżej opisanej nieruchomości, objętej Zarządzeniem nr 54/19 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 13 marca 2019 r.:

Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o numerze ewidencyjnym 413/9 obręb Nowa Bielawa o pow. 109 m², oznaczona użytkiem Br-PsIII, położona w rejonie ul. Sowiej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie,  pl. Wolności 1, II piętro, pokój nr 19, tel. 74 832 87 14. 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14-03-2019 r.

Lokalizacja