• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 08/11/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDYDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy:

  1. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Cz. Miłosza oznaczona numerem działki 150/17 o powierzchniach 145 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat pod ogród przydomowy.

  2. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Jarej stanowiąca część działki oznaczonej numerem 379/4 o powierzchniach 30 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat pod ogród przydomowy.

  3. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Żwirowej oznaczona numerem działki 1046/1 o powierzchniach 81 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat pod ogród przydomowy.

  4. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Długiej oznaczona numerem działki 570/17 o powierzchniach 84 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat pod ogród przydomowy

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 - 13 lub 678 - 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie

ul. Gdańska 33, pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Lokalizacja