• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 11/06/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- lokal mieszkalny w trybie przetargowymWójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 11 czerwca 2019 r. został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na okres od dnia 11czerwca 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku, będący załącznikiem do zarządzenia Nr 251/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 czerwca 2019 roku:

- lokal mieszkalny nr 9 znajdujący się we wsi Ludwikowice Kłodzkie przy ul. Głównej 27, w granicach działki nr 1153/8 o ogólnej powierzchni 0,0350 ha, przeznaczony do sprzedaży.

Lokal położony na poddaszu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wolnostojącego, czterokondygnacyjnego, w którym mieści się 9 lokali mieszkalnych.

Składa się z 1 pokoju oraz aneksu kuchennego. Pomieszczenie wc wspólne, znajduje się na drugim piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 31,30 m2.

Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: komórkę o powierzchni 5,20 m2.

Lokal wyposażony w inst. elektr., wodno-kanal., ogrzewanie piecowe. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 611/10000 części.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1153/8 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.

Cena lokalu mieszkalnego: 39 400,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podst. art.43 ust.1 pkt.9 ustawy od podatku od towarów i usług.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lud odrębnych przepisów,

2. osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r. , albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kł.

Lokalizacja