• Wydanie nr 22/03/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 30/01/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 „Prezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 30.01.2023 r. – 20.02.2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, według poniższego zestawienia:

 1. Położenie nieruchomości:

Ełk, ul. ul. Pułaskiego

 1. Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki):

1 - 184

 1. Numer księgi wieczystej:

OL1E/00012943/2

 1. Powierzchnia nieruchomości:

0,8251 ha

 1. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:

300 m2, trzy punkty maksymalnie po 100 m2 każdy

 1. Okres dzierżawy:

Maksymalny możliwy okres dzierżawy: maj – wrzesień 2023 r. (5 miesięcy)

 1. Oznaczenie w ewidencji gruntów:

B – tereny mieszkalne

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Opis nieruchomości:

Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą.

 1. Cel dzierżawy:

Prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej wraz z miejscem przeznaczonym do konsumpcji (z wyłączeniem handlu napojami alkoholowymi) i/lub sprzedaż pamiątek.

 1. Kryteria i sposób oceny oferty. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych według poniższych kryteriów:

  1. najwyższa cena stawki czynszu za 1 m2/miesięcznie – 70% (max. 70 pkt)

  2. zaproponowana powierzchnia dzierżawy – 30% (max. 30 pkt):

 1. od 10 m2 do 20 m2 – 10 pkt

 1. od 21 m2 do 50 m2 – 20 pkt

 2. od 51 m2 do 100 m2 – 30 pkt

 1. Wysokość czynszu dzierżawnego:

  1. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 35,00 zł netto/m2.

  2. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.

  3. Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie), wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.

 2. Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać:

  1. Informację o oferencie: Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę (względnie nazwę) z określeniem siedziby oferenta.

  2. Ścisłe określenie przedmiotu oferty w ramach obszaru objętego przetargiem na mapie stanowiącej załącznik nr 2 ze wskazaniem powierzchni oraz planowanego do zajęcia stanowiska.

  3. Wysokość proponowanego czynszu netto (nie może być niższa niż wywoławczy czynsz netto).

  4. Szczegółowy opis planowanej działalności oraz graficzne przedstawienie punktu sprzedaży.

  5. Planowany termin działania punktu usługowego, zawierający się w czasie od 1 maja 2023 r. do 31 września 2023 r.

  6. Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem terenu będącego przedmiotem przetargu i możliwości prowadzenia na nim zamierzonej działalności oraz nie wnoszenia w tym zakresie zastrzeżeń.

  7. Dowód wniesienia wadium.

  8. Oświadczenie i niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Miasto Ełk.

 1. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:

  1. Czynsz płatny zgodnie z zawartą umową.

  2. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

 2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:

  1. Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostepnienia przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawiany terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

  2. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.

  3. Dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

  4. Dzierżawca ma obowiązek zapewnienia we własnym zakresie dostępu do mediów.

  5. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo prowadzenia kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią umowy dzierżawy.

  6. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.

  7. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.

  8. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe na terenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy oraz wyrządzone osobom trzecim oraz za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na tej nieruchomości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  9. Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy
   w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

  10. Przygotowanie terenu do prowadzenia działalności odbędzie się na koszt Dzierżawcy (bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów) i musi być uzgodnione z Wydzierżawiającym.

  11. Nakłady konieczne lub ulepszenia nieruchomości poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego Dzierżawcę działalności, dokonywane są przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wydzierżawiającego.

  12. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczona w przypadku jej nieodebrania.

 3. Dodatkowe informacje w sprawie:

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 7326234).

 1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.


ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Mirosław Hołubowicz

Lokalizacja