• Wydanie nr 22/03/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 30/01/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 30.01.2023 r. – 20.02.2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego, według poniższego zestawienia:

 1. Położenie nieruchomości:

Ełk, ul. Nadjeziorna

 1. Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki):

1-405/1

 1. Numer księgi wieczystej:

OL1E/00012943/2

 1. Powierzchnia nieruchomości:

1,3908 ha

 1. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:

0,0008 ha,

 1. Okres dzierżawy:

Na okres trzech lat oraz na kolejne okresy 3-letnie w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat, strony będą zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Okres korzystania z gruntu ustala się od 1 kwietnia do 15 października każdego roku obowiązywania umowy.

 1. Oznaczenie w ewidencji gruntów:

Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zwanym "Jezioro Ełckie:

3ZP - Teren zieleni urządzonej.

 1. Opis nieruchomości:

Teren przeznaczony do dzierżawy jest zagospodarowany i stanowi część ciągu pieszego wyłożonego kostką brukową w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury parkowej w postaci ławek, stolików, kwietnika oraz stojaków rowerowych.

 1. Cel dzierżawy:

Handel i usługi - gastronomia mobilna (kawiarnia i wata cukrowa).

 1. Minimalna kwota czynszu za jeden miesiąc dzierżawy w okresie od 1 kwietnia do 15 października każdego roku obowiązywania umowy:

120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).

Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.

Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie), wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.

 1. Kryterium rozstrzygnięcia przetargu:

Najwyższa kwota oferty.

 1. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:

  1. Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo, z góry, w terminie do 15 lipca każdego roku.

  2. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

 2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:

  1. W obrębie dzierżawionego terenu, Dzierżawca ma prawo ustawić mobilną (na bazie roweru) kawiarnię i mobilną (na bazie roweru) watę cukrową. Dopuszcza się ustawienie w parasola na betonowej stopie składanego na noc, stanowiącego ochronę dla obsługi w słoneczne i upalne dni.

  2. Wyklucza się możliwość ustawiania oraz instalacji w przestrzeni dzierżawionego terenu, jak i w jego otoczeniu, krzeseł, leżaków, podestów drewnianych i innych wykładzin oraz jakichkolwiek form nośników reklam, np. potykaczy, flag itp. Dopuszcza się jedynie reklamy w formie obrandowania znajdującego się bezpośrednio na elementach mobilnej kawiarni i waty cukrowej (obudowa lady, zadaszenie lady). Dla obsługujących pojazdy na bazie rowerów dopuszcza się maksymalnie po jednym krześle na kawiarnię i watę cukrową.

  3. Tabliczki z ofertą punktu gastronomicznego (kawiarni i waty cukrowej) mogą być eksponowane jedynie w ramach lady stoiska.

  4. Udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody ani dostępu do publicznej toalety.

  5. Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępnienia przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

  6. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, w tym do uiszczania podatku od nieruchomości, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.

  7. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo prowadzenia kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią umowy dzierżawy.

  8. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.

  9. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.

  10. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe na terenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy oraz wyrządzone osobom trzecim, a także za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na tej nieruchomości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  11. Dzierżawca użytkować będzie wydzierżawiana nieruchomość zgodnie z jej przeznaczeniem.

  12. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.

 3. Dodatkowe informacje w sprawie:

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 7326234).

 1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.


ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Mirosław Hołubowicz

Lokalizacja