• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Macierzysz, Ożarów Mazowiecki, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 23/09/2022 z dnia 23 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GM.RN.6821.2.50.2022.OW

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, zostało wywieszone ogłoszenie o wszczęciu z dniem 23 września 2022r. postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Gminy Ożarów Mazowiecki, reprezentowanej przez firmę „ETGAR” Krzysztof Wójcik, o wydanie decyzji w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5/3 obręb 0028 Ośrodek Doświadczalny Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem przeciwpożarowym. Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl).

Lokalizacja