• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Samin, Dąbrówno, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 21/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dąbrówno, dn. 21 lipca 2021r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r.poz. 1490),

podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Samin, należącej do

Gminy Dąbrówno,

który odbyły się w dniu 21 lipca 2021r. r. o godz.: 11:00

w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrowno

z przeprowadzonego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Dąbrówno o numerze ewidencyjnym 244/12 o pow. 0,6751 ha, w miejscowości Samin, Gmina Dąbrówno, zabudowanej budynkiem poszkolnym, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00015293/1.

- w liczba oferentów w przetargu: 1

- liczba niedopuszczonych oferentów przetargu: 0

- liczba dopuszczonych oferentów przetargu: 1

- wysokość należności za sprzedaną nieruchomość w kwocie: 342 672,46 zł brutto

Właścicielem nieruchomości został Pan Mirosław Hawran

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

Lokalizacja