• Wydanie nr 22/03/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Dębnie w upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości, szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu, za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 80% wartości nominalnej ww. wierzytelności.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 15.02.2023 r. na adres: Biuro syndyka Natalia Leszczyńska, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin.

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem e-mail sekretariat@kancelariaszczecin.eu.

Szczecin, dnia ,,,,,,.2022 r.

Regulamin przetargu pisemnego

na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 wchodzących w skład masy upadłości

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Dębnie w upadłości

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Dębnie w upadłości za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 80% wartości nominalnej ww. wymienionych wierzytelności.

§2

Wierzytelności podlegające sprzedaży oraz ceny za poszczególne wierzytelności zostały szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 3

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny za danę wierzytelność płatne na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: Santander Bank Polska S.A. 26 1090 1492 0000 0001 4311 6900.

§ 4

Przetarg ma charakter pisemny ofertowy. Uczestniczą w nim wyłącznie ci oferenci, którzy złożyli prawidłowe pod względem formalnym oferty, tj. zgodne z regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami.

§ 5

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „XII GUp 629/19 Przetarg wierzytelności”, w terminie do dnia ….. r. do godz. 15:00 na adres syndyka: Biuro syndyka Natalia Leszczyńska, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin.

§7

Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.

§ 8

 1. Oferty, o których mowa w §4 powinny zawierać w szczególności:

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych);

  2. w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność prawną, jej oznaczenie, adres;

  3. w przypadku wspólników spółki cywilnej – imię i nazwisko, adres, oznaczenie, oświadczenie wspólników, że nabycia chcą dokonać na wspólność łączną;

  4. oświadczenie o chęci zakupu wierzytelności – z ich dokładnym oznaczeniem odpowiednio do opisu w załączniku nr 1, przy czym zaoferowana cena nie może być niższa aniżeli 100% wartości nominalnej pakietu wierzytelności bądź poszczególnych wierzytelności;

  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady;

  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży;

  7. dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego właściwego do zwrotu wadium;

  8. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

§ 9

Otwarcie ofert przez syndyka oraz wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.

§10

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży wadium zostaje zaliczone na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygrał zwraca się bez odsetek po rozstrzygnięciu przetargu.

§ 11

Umowa sprzedaży wierzytelności opisanych w §1 zawarta zostanie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przez notariusza wskazanego przez syndyka, w miejscu i terminie wskazanym w pisemnym zawiadomieniu syndyka masy upadłości wysłanym do oferenta, który wygrał przetarg, po dokonaniu zapłaty całej ceny, gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości. Koszty zawarcia przedmiotowej umowy w całości obciążają Kupującego.

§13

Niespełnienie przez wygrywającego przetarg chociażby jednej z poniższych przesłanek, tj.:

a. niepodpisanie umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu,

b. niewpłacenie w terminie ceny sprzedaży

uważać się będzie za rezygnację wygrywającego przetarg z zakupu przedmiotu przetargu, a wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium ulegnie w całości przepadkowi na rzecz masy upadłości.

§ 14

Syndyk zastrzega brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń w zakresie zapłaty ceny sprzedaży.

§ 15

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku syndyk zobowiązany jest do zwrotu wadium bez odsetek na rzecz oferentów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszczególnych oferentów. Skutki przetargu przestają wówczas wiązać, zaś oferentom nie przysługują w stosunku do syndyka masy upadłości żadne roszczenia z tytułu zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

§ 16

Niniejsza sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w myśl przepisu art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

Lokalizacja