• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 22/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Rzepina z dnia 22.06.2022 r.

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości z zasobu Gminy Rzepin:

Lp.

Numer księgi wieczystej

Numer działki

Rodzaj użytków, klasa

Powierzchnia (w ha)

Opis nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (brutto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

GW1 S/00024051 /1

1481

B

0,2267

Część działki o powierzchni 560 m2 przeznaczona do dzierżawy jako grunt pod uprawę warzyw i kwiatów

Rzepin, ul. Dworcowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

68,88 zł (w tym 12,88 zł VAT

2.

GW1 S/00024051 /1

1481

B

0,2267

Część działki o powierzchni 20 m2 przeznaczona do dzierżawy jako grunt pod garaż

Rzepin, ul. Dworcowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

123,00 zł (w tym 23,00 zł VAT

3.

GW1 S/00028353/6

299

B p

0,0377

Część działki o powierzchni 368 m2 przeznaczona do dzierżawy jako grunt pod uprawę warzyw i kwiatów

Rzepin, ul. Zielona

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

45,26 zł (w tym 8,46 zł VAT)

4.

GW1 S/00016899/8

164/177

B p

0,0470

Działka o powierzchni 470 m2 przeznaczona do dzierżawy jako grunt pod uprawę warzyw i kwiatów

Rzepin, ul. Marii Konopnickiej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

57,81 zł (w tym 10,81 zł VAT)


Wysokość stawek czynszu dzierżawnego określana jest na podstawie zarządzenia nr R00.0050.68.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 27.09.2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Rzepin, oddanych w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 czerwca bieżącego roku. Czynsz może być aktualizowany corocznie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rzepina w sprawie określenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Rzepin na dany rok.

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzepinie dnia 22.06.2022r. na okres 21 dni, tj. do dnia 12.07.2022 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzepinie (www.rzepin.bip.net.pl).

Sporządzono dnia 22.06.2022 r./AK

Joanna Renata Pych

Elektronicznie podpisany przez Joanna Renata Pych Data: 2022.06.22 10:54:50+02'00'

Lokalizacja