• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 23/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Rzepina

z dnia 23.06.2022 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), przeznacza się do zbycia niżej wymienione nieruchomości

z zasobu gminy Rzepin:

Lp.

Numer księgi

wieczystej

Numer

działki

Rodzaj

użytków

klasa

Pow.

(w ha)


Opis

nieruchomości

Położenie

nieruchomości


Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomości zwolniona z podatku VAT

(w złotych)

1.


GW1S/00024816/2

1338/11


Bp


0,0603

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Elizy Orzeszkowej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiewami drzew liściastych (głównie robinie akacjowe). Drzewostan samodzielnie nie przedstawia wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Elizy Orzeszkowej poprzez drogowe działki gminne o nr ewid. 1338/13 i 1336 o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość nie uzbrojona, w pasie drogowym ul. E. Orzeszkowej w odległości około 100 m na północny-wschód przebiegają sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gazociąg.


Rzepin,

Ul. Elizy Orzeszkowej


Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – istniejące tereny zieleni leśnej i publicznej.

48 300,00 zł

2.


GW1S/00024816/2

1338/12


Bp


0,0575

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Elizy Orzeszkowej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiewami drzew liściastych (głównie robinie akacjowe). Drzewostan samodzielnie nie przedstawia wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Elizy Orzeszkowej poprzez drogowe działki gminne o nr ewid. 1338/13 i 1336 o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość nie uzbrojona, w pasie drogowym ul. E. Orzeszkowej w odległości około 50 m na północny-wschód przebiegają sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gazociąg.


Rzepin,

Ul. Elizy Orzeszkowej


Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – istniejące tereny zieleni leśnej i publicznej.

46 000,00 zł

3.


GW1S/00016375/9

18/12


0,0074


RVI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Elizy Orzeszkowej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej zagospodarowana jako część podwórza przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym, porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami owocowymi i krzewami ozdobnymi. Nasadzenia samodzielnie nie przedstawiają wartości użytkowej, stanowią jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki od strony frontowej ogrodzony siatką stalową na stalowych słupkach. Działka przylega frontem do drogi publicznej ul. E. Orzeszkowej bez urządzonego zjazdu. Nieruchomość nie uzbrojona. W pasie drogowym ul. E. Orzeszkowej przebiegają sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gazociąg.


Rzepin,

Ul. Elizy Orzeszkowej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – istniejące tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących.

6 000,00 zł

4.


GW1S/00016375/9

18/31


0,0246


RVI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Elizy Orzeszkowej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej zagospodarowana jako część podwórza przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym, porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami owocowymi i krzewami ozdobnymi. Nasadzenia samodzielnie nie przedstawiają wartości użytkowej, stanowią jedynie element zagospodarowania nieruchomości. W obrębie działki umiejscowiono urządzenia placu zabaw dla dzieci nietrwale związane z gruntem. Obszar działki od strony południowej i wschodniej ogrodzony siatką stalową na stalowych słupkach. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej – dojazd i dojście z ul. E. Orzeszkowej przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie uzbrojona. W pasie drogowym ul. E. Orzeszkowej przebiegają sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gazociąg.


Rzepin,

Ul. Elizy Orzeszkowej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – istniejące tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących.

19 700,00 zł

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, upływa z dniem 04.08.2022 r.

Nieruchomości zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzepinie dnia 23.06.2022 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 12.07.2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzepinie oraz w dzienniku www.otoprzetargi.pl

Sporządzono dnia: 23.06.2022 r./PK                

Lokalizacja