• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 23/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Rzepina

z dnia 23.06.2022 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), przeznacza się do zbycia niżej wymienione nieruchomości

z zasobu gminy Rzepin:

Lp.

Numer księgi

wieczystej

Numer

działki

Rodzaj

użytków

klasa

Pow.

(w ha)


Opis

nieruchomości

Położenie

nieruchomości


Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomości

brutto

1.


GW1S/00028353/6

474/24


Bp


0,0718

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Szmaragdowej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiewami drzew liściastych (brzozy). Drzewostan samodzielnie nie przedstawia wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Szmaragdowej o nawierzchni nieurządzonej, gruntowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. Rubinowej w odległości około 90 m na zachód przebiegają sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, a w pasie drogowym ul. Bursztynowej (w odległości ok.170 m na północ) znajdują sieci: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg.

Rzepin,

ul. Szmaragdowa

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis: 3MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

71 800,00 zł

(w tym 23% VAT)

2.


GW1S/00028353/6

474/32


Bp


0,0687

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Szmaragdowej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiewami drzew liściastych (brzozy). Drzewostan samodzielnie nie przedstawia wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Szmaragdowej o nawierzchni nieurządzonej, gruntowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. Rubinowej w odległości około 90 m na zachód przebiegają sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, a w pasie drogowym ul. Bursztynowej (w odległości ok.170 m na północ) znajdują sieci: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg.

Rzepin,

ul. Szmaragdowa

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis: 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

68 700,00 zł

(w tym 23% VAT)

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, upływa z dniem 04.08.2022 r.

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzepinie dnia 23.06.2022 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 12.07.2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzepinie oraz w dzienniku www.otoprzetargi.pl

Sporządzono dnia: 23.06.2022 r./PK                

Lokalizacja