• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 23/11/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Rzepina

z dnia 23.11.2022 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), przeznacza się do zbycia niżej wymienione nieruchomości

z zasobu gminy Rzepin:

Lp.

Numer księgi

wieczystej

Numer

działki

Rodzaj

użytków

klasa

Pow.

(w ha)


Opis

nieruchomości

Położenie

nieruchomości


Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomości


1.


GW1S/00028353/6

624/10


Bp


0,0193

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Lipowej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Działka zagospodarowana jako podwórze przy budynku mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości sąsiedniej. Teren porośnięty trawą oraz pojedynczymi krzewami i drzewami owocowymi (bez wartości użytkowej). Ogrodzenie zróżnicowane: panele z drutu stalowego lub przesłony drewniane na metalowych słupkach. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd i dojście do nieruchomości możliwe z ulic: Lipowej, Bohaterów Westerplatte lub ks. Stanisława Kusiaka poprzez nieruchomości sąsiednie. Działka nie jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną, w otoczeniu (w pasie drogowym ul. Lipowej) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa. W dalszym sąsiedztwie (w pasie drogowym ul. Bohaterów Westerplatte i ks. Stanisława Kusiaka) przebiegają sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa.

Rzepin,

ul. Lipowa

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze posiadającym zapis: istniejące tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących.

15 500,00 zł

(zwolnione z VAT)

2.


GW1S/00019568/0

435/13


Bp


0,0227

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rzepinie przy ul. Nadrzecznej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana. Teren porośnięty wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz samosiewami drzew liściastych i owocowych. Nasadzenia roślinne samodzielnie nie przedstawiają wartości użytkowej, stanowią jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki nieogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Nadrzecznej o nawierzchni nieurządzonej, gruntowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. Nadrzecznej przebiegają sieci: kanalizacja sanitarna, gazociąg. Ponadto w pasie drogowym ul. Zapłocie przebiega wodociąg i energia elektryczna

Rzepin, ul. Nadrzeczna

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze posiadającym zapis: istniejące tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących.; dodatkowe informacje: orientacyjne granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

18 200 zł

(zwolnione z VAT)

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, upływa z dniem 04.01.2023 r.

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzepinie dnia 23.11.2022 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 13.12.2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzepinie oraz w dzienniku www.otoprzetargi.pl

Z up. BURMISTRZA

Sporządzono dnia: 23.11.2022 r./AK                

Lokalizacja