• Wydanie nr 22/03/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rudnik nad Sanem, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 30/01/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Nisko, dnia 30 stycznia 2023 r.

G.6821.1.108.2022

OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Niżański, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości, iż Marek Paluch, pełnomocnik PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie, wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1120/1, położonej w obrębie Rudnik nad Sanem – jednostka ewidencyjna Rudnik nad Sanem – miasto, w związku z budową linii kablowej (doziemnej) SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2 na długości L=11 m, w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt, budowa, przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV Rudnik –Biłgoraj od GPZ Rudnik do rozłączników nr 295, 142, 802”.

Działka nr 1120/1 położona w obrębie Rudnik nad Sanem,  stanowi własność po 1/3 Aleksandra Kapuścińskiego, Andrzeja Kapuścińskiego i Janusza Kapuścińskiego. Janusz Kapuściński zmarł (dowód: odpis skrócony aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Rzeszów). W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Kapuścińskim (dowód: pismo Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2023 r. L.dz. 765/22).

Starosta Niżański wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37 - 400 Nisko, pokój nr 18, tel. (15) 84 12 113, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, opisanej adresem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, na okres 2 miesięcy. Obwieszczenie umieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem
www.bip.powiatnizanski.pl, a także publikuje się w prasie o zasięgu ogólnopolskim (serwisie internetowym otoprzetargi.pl).

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Starosta Niżański. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z prowadzonym przez Starostę Niżańskiego postępowaniem administracyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Dla klienta" http://powiatnizanski.pl/dla-klienta.

Lokalizacja