• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ludwin-Kolonia, Łęczna, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 02/04/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6821.2.2024.BL

Łęczna, dn. 02.04.2024 r.

Ogłoszenie Starosty Łęczyńskiego

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 6, art. 124a w związku z art. 113 ust. 5, ust.6 i ust.7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ludwin - Kolonii oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0012 – Ludwin Kolonia gm. Ludwin, powiat łęczyński jako działka nr: 97/4 o pow. 0,05 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej nN w zakresie budowy linii kablowej nN oraz zabezpieczenia wejścia na grunt celem konserwacji linii i usuwania awarii urządzeń elektroenergetycznych.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i udokumentowania swoich praw do przedmiotowej nieruchomości w Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. nr 5, w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 81 53 15 215.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w powyższym terminie od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Urzędu Gminy w Ludwinie oraz publikuje na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego i otoprzetargi.pl./komunikaty Monitor Samorządowy.

Starosta Łęczyński

Lokalizacja