• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Raczkowa, Legnickie Pole, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 24/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Starosty Legnickiego

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2021r. poz. 1899 ze zm./ Starosta Legnicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, ogłasza:

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Raczkowa gminy Legnickie Pole, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer

  • 253/4 o pow. 0,0226 ha,

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 188/1.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00101700/1 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

W dziale III Kw wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez przedmiotową działkę nr 253/4 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki gruntu numer 188/1, objętej księgą wieczystą LE1L/00405623/5.

2.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Legnickie Pole -uchwała Nr XXII/114/1005 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. (DZ. U. Woj. Dolnośląskiego z 2005r. Nr 104, poz. 2253), przedmiotowa działka posiada funkcję oznaczoną symbolem 20 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa.

3. Cena nieruchomości wynosi: 4.700 zł. + 23 % podatek VAT.

4.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie do dnia 07 stycznia 2023r.

5.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy przez okres 21 dni tj. od 24.11.2022r do 15.12.2022r. oraz publikacji na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu w kategorii „Tablica informacyjna” pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

Legnica, dnia 24.11.2022r.

Lokalizacja