• Wydanie nr 26/02/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.37 ust. 4 , art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/258/98 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27.02.1998 r. w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy  Dobre Miasto ( z późniejszymi  zmianami) ogłaszam pierwszy przetarg ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcele, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto –  z przeznaczeniem pod ogródek letni. 

Nieruchomość gruntowa przeznaczona została do oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony na podstawie wykazu nieruchomości nr GN.6810.2.55.2018.JŁ  z dnia 11.09.2018r.

Parcela  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

 

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej

oraz katastru

nieruchomości

Cena   wywoławcza netto  czynszu dzierżawnego w stosunku  rocznym      w złotych

 

 

 

Wadium w złotych

 

 

Postąpienie

w złotych nie mniej niż

Dobre Miasto

Obręb nr 2

przy ul. Wojska Polskiego

zaplecze budynku mieszkalnego nr 18

działka nr 349

o pow. 0,0205ha

z której wydzielono parcelę o pow. 16,80 m2

użytek i klasa Bp
- 16,80 m2
KW nr OL1O/00039061/0

 

     16,80     za    pow. 16,80 m2

 

Do czynszu  dzierżawnego   uzyskanego w drodze przetargu  doliczony będzie należny podatek   od towarów i usług na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) w wysokości 23%.

 

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, roczna  minimalna stawka czynszu (netto)  za dzierżawę   1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto, pod ogródkami letnimi wynosi 1,00  zł.

 

 

 

 

 

 

50,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00 zł

(słownie: pięć złotych 00/100 )

 

Na teren brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Do obowiązków dzierżawcy należą:

- utrzymanie dzierżawionego terenu oraz jego otoczenia w obrębie 1 metra w należytym stanie porządkowym,

- każdorazowe udostepnienie terenu w celu umożliwienia dostępu do okien piwnicznych w przypadku konieczności złożenia opału, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych,

- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją dzierżawionego terenu, w tym podatku od nieruchomości.

 

P R Z E T A R G    odbędzie się w dniu  15 listopada 2018 roku,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście  przy  ulicy Warszawskiej 14 – sala narad; o godzinie 10 00.               Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Dobrego Miasta Zarządzeniem GN.0050.150.2018.MZG  z dnia 13 lipca 2018r. zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Dobrego Miasta.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu,  na konto Gmina DOBRE  MIASTO WBS Oddział w Dobrym Mieście Nr  60 8857 1041 3001 0000 2163 0005 w terminie do dnia
07 listopada 2018 roku  włącznie
.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.  Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega  przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg  wygrał od zawarcia umowy  dzierżawy.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne.

Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują  przewodniczący  i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako  dzierżawca. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

Informacja o wyniku przetargu, zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, na okres 7 dni.

Ustala się termin zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. W uzasadnionych przypadkach, termin zawarcia umowy dzierżawy może ulec przedłużeniu.

Z tytułu dzierżawy gruntu  dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat publicznoprawnych  (podatku od nieruchomości).

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Informacje o przedmiocie wydzierżawienia i warunkach przetargu uzyskać można w Wieloosobowym Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, pokój nr 6  -  telefon  89  61-61-924 .

 

Z up. BURMISTRZA

/-/

 

      Beata Harań

  Zastępca Burmistrza

Lokalizacja