• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 11/06/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

SzczegółyPrezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami)

podaje do publicznej wiadomości

, w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Piłsudskiego nr 4, w dniach 12.06.2019 r. – 02.07.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykazy niżej wymienionych nieruchomości:

1) udziału wynoszącego 2/6 części w działce stanowiącej dojazd i dojście do nieruchomości przyległych, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów 300/1 o pow. 161 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00062218/6. Sprzedaż nastąpi w udziałach po 1/6 części na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 300/2 i 300/3.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, ograniczonego ulicami: Gdańską, A. Mickiewicza, Słoneczną, gen. W. Sikorskiego, zwanego EŁK – GDAŃSKA”, uchwalonym uchwałą nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 grudnia 2006r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz. 369 z dnia 9 lutego 2007 r., nieruchomość, zlokalizowana na terenie obrębu 1 miasta Ełku, oznaczona numerem 300/1, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:

§ 11.

1. Ustala się tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem 3U, 5U, 6U, 7U, 10U, 13U, 14U, 18U, 19U, 24U i 34U.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:

teren o funkcji usługowej I, II i III stopnia obsługi z zakresu handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości oraz usług gastronomicznych.

3. Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej powyżej pierwszej kondygnacji. (...)”2) gruntowej niezabudowanej położonej w Ełku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk nr 1732 o pow. 0,0837 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nt OL1E/00013491/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 2 Ełk 2 nr: 1733, 1731, 1734, 1311/1. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby przedmiotową nieruchomość.

Ww. nieruchomość ze względu na cechy geometryczne, brak dostępu do drogi publicznej oraz brak odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę techniczną nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Nieruchomość ta może podlegać zagospodarowaniu wraz z jedną z przyległych działek.Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.

Lokalizacja