• Wydanie nr 08/05/2021 z dnia 08 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 22/02/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Ełku,

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 22 lutego do 15 marca 2021 r., wywieszo­no na tablicy ogłoszeń wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia:

1.

Położenie nieruchomości

Ełk, ul. 11 Listopada

2.

Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki), numer księgi wieczystej, powierzchnia

1-29/5, OL1E/00065121/0, 0,0024 ha

1-33, OL1E/00012943/2, 0,0079 ha

3.

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

1-29/5 – 0,0024 ha

1-33 – 0,0079 ha

4.

Oznaczenie w ewidencji gruntów

dr- drogi

5.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„Ełk – Kajki III"  CP-15 – ciągi piesze

6.

Opis nieruchomości

Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą, położony na zboczu

7.

Cel dzierżawy

Tereny zielone i rekreacyjne, istnieje możliwość ogrodzenia terenu dzierżawy

8.

Wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Stawka czynszu określona na podstawie zarządzenia nr 367/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 września 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych należących do Gminy Miasta Ełk.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 25,60 zł netto, stawka czynszu zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

9.

Okres dzierżawy

Do 3 lat oraz na czas nieoznaczony w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony będą zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

10.

Zasady aktualności czynszu

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki.

11.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy

Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo przeprowadzania kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią niniejszej umowy.

Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.

Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.

Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z dzierżawą przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.

12.

Dodatkowe informacje w sprawie:

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w pokoju 234, bądź telefonicznie pod numerem 87-732-62-34.

 

 

 

Z up. PREZYDENTA

 

 

Mirosław Hołubowicz

Zastępca Prezydenta Miasta

Lokalizacja