• Wydanie nr 26/01/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Libertów, Mogilany, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

Magdaleny Wydro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania pisemnych ofert

w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części obciążonego prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 184/3 o powierzchni 0,0555 ha położonej w miejscowości Libertów, gminie Mogilany, powiecie krakowskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzona jest księga wieczysta numer KR3I/00022058/3. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny nr 78 przy ul. Jana Pawła II w Libertowie.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 467/20/S na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 3 września 2021 r. Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 231.000,00 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 9 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 1300 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl.

Można je również uzyskać w godzinach 900 - 1500 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są wyłącznie z zewnątrz z ul. Jana Pawła II w Libertowie.
W sprawie należy kontaktować się pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie pocztą elektroniczną.

W części nieruchomości, składającej się w praktyce z dwóch połączonych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, aktualnie zamieszkuje prawdopodobnie rodzina współwłaścicielki. W stosunku do właścicielki drugiego udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KR3I/00022058/3 oraz właściciela drugiego, przylegającego i połączonego budynku, prowadzone były postępowania egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzatę Budnik.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Lokalizacja