• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Żory, Woj. Śląskie
Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 Syndyk masy upadłości Marcina Koniusz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt GL1G/GUp-s/121/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności przysługującej od Przemysława Tobiasza (Tobiasz) w kwocie należności głównej 41.364,46 zł,

za cenę wywoławczą nie niższą niż 10.000,00 zł.

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Wierzytelność wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Żorach II Wydział Karny z dnia 16.06.2011 r., sygn. akt II K 767/10.

  1. Oferty na zakup wierzytelności składać należy w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Krzysztof Kubica – syndyk masy upadłości Marcina Koniusz, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2023 r. z dopiskiem na kopercie „oferta - zakup wierzytelności - Marcin Koniusz”. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej doręczenia.

  1. Oferta powinna zawierać w szczególności oznaczenie składającego ofertę, przedmiot oferty, zaoferowaną cenę w kwocie brutto oraz zobowiązanie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z kupnem wierzytelności.

  1. Informacja o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 663 505 550 lub mailowo pod adresem: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl.

Lokalizacja