• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

            Gniewino, dnia 2020-06-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

  • część działki nr 38 o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Kostkowo, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00018328/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Działka nr 38 w obrębie geodezyjnym Kostkowo położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (ul. Różana w Kostkowie).

Czynsz dzierżawny: 40,00zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – przyłącza wody i kanalizacji do działki nr 39/4 w Kostkowie.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 29-06-2020r. do dnia 19-07-2020 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

Lokalizacja