• Wydanie nr 25/09/2021 z dnia 25 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ nr 1 z dnia 23 lipca 2021 roku

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Horyniec-Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


L.p.

Nr działki

Pow.
 w ha

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości


Miejscowość /

obręb geodezyjny

Uwagi

1.

1466/3

0,2795

PR1L/00022768/7

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój – teren korytarza ekologicznego

42 000 zł

Horyniec-Zdrój/ Horyniec-Zdrój

Nieruchomość niezabudowana, zadrzewiona, użytki gruntowe Lzr-PsIV-0,1687ha, LsVI-0,1108 ha.

*Cena podana w wykazie określona została stosownie do przepisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830 z późn. zm), w art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,   jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój w terminie do 03-09-2021 r. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój przez okres 21 dni. Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie. Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, stronie internetowej urzędu oraz na Bip Horyniec-Zdrój w dniach od 23-07-2021 do 13-08-2021 r.

Z-ca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój

Janusz Wużyński

Lokalizacja