• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Praslity, Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 24/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z § 6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.

1.Oznaczenie:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 246/10 o pow. 0,1545 ha położona w obrębie Praslity
(0004), gmina Dobre Miasto, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL1O/00058779/5
prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie.

2.Opis nieruchomości.

Praslity jest to niewielka osada z zabudową mieszkalno-gospodarczą, położona na uboczu od drogi wojewódzkiej nr 507. W otoczeniu wsi dominują tereny rolne. Odległość do Dobrego Miasta wynosi około 5,5 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalno-gospodarcza oraz tereny rolne. Lokalizacja nieruchomości jest średnia. Dojazd do działki prowadzi z szosy, odcinkiem około 170 m drogi gruntowej – dostępność komunikacyjna średnia. Działka ma kształt zbliżony do prostokątnego, ukształtowanie terenu jest pofalowane. Pobliski teren wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i wodociągową.

3.Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto, zatwierdzonym chwałą Nr XLVI/292/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2017 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie rolniczym.

Dla nieruchomości oznaczonej nr 246/10 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Olsztynie prowadzona jest przez księga wieczysta KW Nr OL1O/00058779/5.

4.Cena wywoławcza: 50.181,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

5.Termin i miejsce przetargu: 10 luty 2023r. (piątek), godz. 1300, sala narad nr 13 Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 14 w Dobrym Mieście.

6.Wysokość wadium: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wadium w pieniądzu powinno być wniesione do dnia 1 lutego 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego: Gmina Dobre Miasto WBS Oddział w Dobrym Mieście Nr 60 8857 1041 3001 0000 2163 0005.

7.Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście http://bip.dobremiasto.com.pl i internetowej urzędu http://dobremiasto.com.pl/, a także wywiesza się w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 14
na tablicy informacyjnej - Gospodarka Nieruchomościami oraz podaje do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w mediach elektronicznych
http://otoprzetargi.pl/.

8.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Ref. Inwestycji i Nieruchomości (IN) w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14, pokój nr 6, telefon (89) 616 19 24.

Z up. Burmistrza

/-/

Janusz Filipkowski

Zastępca Burmistrza

Lokalizacja