• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jastew, Dębno, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 13/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815), § 3 ust. 1, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Dębno Nr III/394/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

Wójt Gminy Dębno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębno położonej w miejscowości Jastew.

1. Oznaczenie nieruchomości:

Niezabudowana działka nr: 102/9 o pow. 0,1182 ha położona w miejscowości Jastew, wpisana do księgi wieczystej TR1B/00056847/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Brzesku Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości:

Działka położona bezpośrednio przy asfaltowej drodze gminnej i w odległości około 1500 m od drogi krajowej, na lekkim wzniesieniu, ma kształt prostokąta, uzbrojona
w wodę, gaz, prąd oraz kanalizację sanitarną.

3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno:

Działka nr: 102/9 jest położona:

a) w terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych,

b) teren drogi publicznej klasy D – dojazdowej,

Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr II/152/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Jastew.

4. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest obciążona służebnością przejazdu, przegonu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 101, oraz prawem dożywocia na rzecz dwóch osób uprawnionych, zgodnie z art. 908 KC.

5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr III/394/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

6. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815) w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 30 marca 2022 r. do dnia 12 maja 2022 r. mogły złożyć wnioski w Urzędzie Gminy w Dębnie, z siedzibą Wola Dębińska 240. W ww. terminie nie wpłynął żaden wniosek.

7. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 48 600,00 złotych netto Słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23% (11 178,00 zł)

59 778,00 zł brutto, (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

8. Postąpienie:

Minimalne postąpienie ma wynosić nie mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Termin i miejsce przetargu:

14 czerwca 2022 r. godz. 9:00 Urząd Gminy Dębno pokój 206A.

10. Wadium:

Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do wpłacenia wadium w kwocie: 4860,00 zł na konto Urzędu Gminy Dębno: BS o/Dębno nr 40 9453 0009 0030 0300 0026 0006, w terminie do dnia 8 czerwca 2022 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

11. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów
i budynków. Okazanie granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

13. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym
z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania, ustalić w instytucjach branżowych możliwość podłączenia lub przełożenia urządzeń infrastruktury technicznej w ramach swojego zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu
i stanowi obszar jego ryzyka.

14. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne:

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo,

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk
z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną
w przetargu.

Jeśli oferent jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) nabycie przez niego nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w trybie i na zasadach określonych przepisami tej ustawy. Zezwolenie to jest ważne dwa lata od dnia wydania.

15. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

16. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości winna wpłynąć na konto Urzędu Gminy Dębno do dnia podpisania umowy sprzedaży.

17. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej o jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

18. Wadium wpłacone w gotówce przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

19. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej traci wpłacone wadium.

20. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dębnie w godzinach pracy Urzędu w pokoju 206A, telefonicznie pod nr 14 631 85 93 oraz na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/debno

Pracownik uprawniony do udzielania informacji – Barbara Gołąb.

21. Wójt Gminy Dębno zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z przyczyn uzasadnionych.

Lokalizacja