• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Śrem, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 24/09/2021 z dnia 24 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 225; mail: urzad@srem.pl

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

B U R M I S T R Z Ś R E M U

informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położona w miejscowości Jeleńczewo, obręb Mórka - gmina Śrem

nr działek

powierzchnia łączna

cena /netto/

nieruchomości

KW

8/1 i 8/2

0.0199 ha

7 524,00 zł

PO1M/00024492/0

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 70/VII/2015 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 23 kwietnia 2015 r. przeznaczona jest pod zabudowę letniskową, oznaczona symbolem 1ML dla działki 8/1 oraz 2ML dla
działki 8/2.

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości nie wykazują obciążeń.

Sprzedaż nastąpi na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 7/9 i 7/13.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT w wysokości 1 730,52 zł.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 tejże ustawy, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży wymienionej w wykazie nieruchomości udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie, tel. 61 28 47 134.

Wykaz wywieszono dnia ....... września 2021 r.

Zdjęto dnia .... ……………..……. 2021 r.

Lokalizacja