• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jarocin, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 26 maja 2023 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz na tablicy ogłoszeń Osiedla Nr 12 (Wojska Polskiego), a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (eUrząd - Gospodarka nieruchomościami - Przetargi i Ogłoszenia – Wykaz nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gruntowej położonej w Jarocinie przy ul. O. S. Niedbały przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

https://api-strony.wsparcie-jarjarocin.pl/storage/userfiles/przetargi/2023/wykaz_niedbaly1685101033.pdf

http://bip2.wokiss.pl/jarocin/zasoby/files/zarzadzenia/2023_VIII_kadencja/114viii2023.pdf

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie

przy ul. O. S. Niedbały przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Położenie nieruchomości

Jarocin, ul. O. S. Niedbały

Oznaczenie nieruchomości gruntowej według katastru

część działki nr 48/3, Obręb Jarocin, ark. m. 25

Powierzchnia całkowita działki

Powierzchnia dzierżawy

4.713 m2


38,00 m2

Klasa gruntu

Bp – 38,00 m2

Numer księgi wieczystej

KW KZ1J/00024038/6

Przeznaczenie


Opis nieruchomości

Obiekty małej architektury – pojemniki na odpady


Nieruchomość gruntowa

Forma oddania

Dzierżawa

Okres umowy

na czas oznaczony – 24 miesiące

Termin wnoszenia opłat

do dnia 15 każdego miesiąca

Wysokość czynszu

100,00 zł netto + 23% VAT (23,00 zł) = 123,00 zł brutto miesięcznie

UWAGI

  • Zastrzega się prawo zmiany wysokości stawki czynszu.

  • Stawka czynszu podlega waloryzacji wg średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni począwszy od dnia 1 styczna 2024 roku.

  • Wysokość czynszu w roku 2023 zostanie rozliczona proporcjonalnie do ilości dni trwania umowy.

Z up. Burmistrza

/-/ Robert Ziółkowski

II z-ca Burmistrza

Lokalizacja