• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ornontowice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 11/06/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat


Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Ornontowice podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy będzie część działki o powierzchni 1 m2 z przeznaczeniem pod tablicę reklamową z nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1904/294 o łącznej powierzchni 0,2214 ha.

W/w grunt stanowi własność Gminy Ornontowice. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr KW KA1M/00062640/4 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, nieruchomość objęta wykazem położona jest w terenach usług sportu i rekreacji (2 US) oraz terenach komunikacji (1 KDZ).

Wysokość stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntu została ustalona na kwotę 4,00 zł (netto)/m2 miesięcznie, na podstawie Zarządzenia Nr 0050.0273.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu (...), płatna raz na kwartał do 25 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału po otrzymaniu faktury wystawionej przez Urząd Gminy Ornontowice. W przypadku większej ilości podmiotów zainteresowanych dzierżawą w/w części działki stawka czynszu może być ustalona w drodze negocjacji lub przetargu, wówczas stawka czynszu może być wyższa.

Udokumentowaniem dzierżawy gruntu, będzie zawarcie stosownej umowy, które może nastąpić po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.


Bliższe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy można uzyskać w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu Gminy (pokój 113) pod nr telefonu:
32 33-06-229.


Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie BIP Urzędu oraz w prasie.

Lokalizacja