• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 21/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 IN.6810.2.35.2021.JŁ

Dobre Miasto 21.07.2021r.

Wykaz

Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową z której wydzielono parcelę stanowiącą mienie komunalne, położoną na terenie miasta Dobre Miasto – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: „ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto” roczna minimalna stawa czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto, pod ogródkami letnimi wynosi: 1,00 zł.

Do czynszu dzierżawnego wykazanego w wykazie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23 % na podstawie art.41 ust.1 i w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.).

Położenie nieruchomości

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość

czynszu dzierżawnego

w stosunku rocznym

w zł

Okres dzierżawy

Dobre Miasto

Obręb nr 1

przy ul. Wojska Polskiego

teren przyległy do budynku mieszkalnego nr 17

Działka nr 500/1

o pow. 661,00 m2

z której wydzielono parcelę o pow. 244,00 m2

(użytek B – 244,00 m2)

KW Nr OL1O/00039053/1
Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 500/1 z której wydzielono parcelę o pow. 244,00 m2 – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

Teren parceli użytkowany bez tytułu prawnego, ogrodzony.


244,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści cztery złote 00/100)

Dzierżawa na czas nieoznaczonyNa teren brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Parcela nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

W przypadku o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowej itp., w razie ich awarii dzierżawiony teren Dzierżawca winien natychmiast udostępnić bez prawa odszkodowania, w celu jej usunięcia.

Do obowiązków dzierżawcy należy:

- utrzymanie dzierżawionego terenu oraz jego otoczenia w obrębie 1 metra w należytym stanie porządkowym,

- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją dzierżawionego terenu, w tym podatku od nieruchomości.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania na konto Gminy Dobre Miasto.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 przez okres 21 dni tj. od dnia 22.07.2021r. do dnia 12.08.2021r., zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście; http://bip.dobremiasto.com.pl/ na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Po upływie wymienionego terminu na parcelę wykazaną w wykazie, podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

Informację o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w IN – Referat Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 pokój nr 6 tel. 89 616-19-24 .

Z up. Burmistrza

/-/

Janusz Filipkowski

Zastępca Burmistrza

Lokalizacja