• Wydanie nr 22/09/2020 z dnia 22 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kietrz, Woj. Opolskie
Wydanie nr 24/03/2020 z dnia 24 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do

ZARZĄDZENIA Nr 38.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 18.03.2020r.

                                                                                                                WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65.)

Burmistrz KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

powierzchnia nieruchomości :

Działka nr 2452 powierzchni 0,0898 ha; wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00014610/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2. Opis nieruchomości:

Działka budowlana położona w Kietrzu przy ul. Kombatantów, przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem wskazanych uwarunkowań dotyczących terminów zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem 21 MNUp,

Strefa ochrony konserwatorskiej „B”

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nabywca działki zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających ściśle
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz w terminie
do 4 (czterech) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 2 (dwóch) lat od tej daty.

Niedotrzymanie terminów zabudowy skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

5. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 48 000,- zł ,
powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

6. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

7. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami ( art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 14.04.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

Lokalizacja