• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Klimy, Kisielice, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIALp


Położenie

nieruchomości


Nr

działki


Nr

Kw


Pow.

nieruch.


Opis

nieruchomości

Przeznacz.

w planie

zagospodar.

przestrzenn.


Forma

zbycia


Cena nieuchomości


1.


Klimy gm. Kisielice


213/1


EL1I/000 38444/6


0,1322 ha


Niezabudowana działka gruntu pokryta drzewostanemTeren lasów


Zamiana na działkę 204/4 w Nowym Folwarku5811,00 zł brutto

( wraz z drzewostranem)

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2022 Burmistrza Kisielic z dnia 13 stycznia 2022 roku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą,

Osoby wymienione w punktach 1-2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości do dnia 24 lutego 2022 r. ącznie.

Wykaz wywieszono dnia 13 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ KISIELIC

/ - / Rafał Ryszczuk

Lokalizacja