• Wydanie nr 21/04/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Osiekowo, Dąbrówno, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 25/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dąbrówno, dn. 24 luty 2021r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990.), Wójt Gminy Dąbrówno podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat


L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości


Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Nr działki

Nr KW

1

23/27 Osiekowo

EL1O/00028077/5

Część z przeznaczeniem dzierżawy 0,0200 ha

Z działki o pow.3,5500 ha


Cześć z przeznaczeniem na grunt na ogródek przydowmoy

Nieruchomość gruntowa, zabudowana

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno wg Uchwały nr XXXII/187/17z dnia 4 stycznia 2017r. z funkcją terenu jako mieszkaniowa i usługowa

Okres

dzierżawy do 3 lat

Zarządzenia Or.0050.122.2020 z dnia 30 grudnia 2020r


Do 31- marca każdego roku

Bezprzetargowa dla wnioskodawcy1.Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie zarządzenia NR OR. 0050.122.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2020r. roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione grunty i budynki stanowiące mienie komunalne Gminy Dąbrówno.

2. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawienia przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz na stronie internetowej www.otoprzetargi.pl

4. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym terminie zostaną podpisane umowy z wnioskodawcą.

5. Wszelkie informacje dodatkowe, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, pod nr tel. 89 647- 40-87 wew. 30, lub e-mail: mienie.komunalne@dabrowno.pl

Termin wywieszenia wykazu: 24 luty 2021r do 10 marca 2021r.

Wójt Gminy Dąbrówno

/-Piotr Zwaliński /

Lokalizacja