• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Lućmierz-Las, Zgierz (Gmina), Woj. Łódzkie
Wydanie nr 21/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.)

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. Działka o numerze ewidencyjnym 250/79 o powierzchni 0,1450 ha, sklasyfikowana jako ”RIVb”, RV”- grunt rolny klasy IVb i V położona w miejscowości Lućmierz w obrębie Lućmierz-Las, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer kw LD1G/00057740/1. Działka jest niezabudowana porośnięta samosiejkami drzew i krzewów, ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Zgierz.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, przyjętego Uchwałą Nr XI/85/07 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 sierpnia 2007 roku działka ewidencyjna nr 250/79 w obrębie Lućmierz-Las znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 3.MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny wokół przedmiotowej nieruchomości przeznaczone są pod tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi: 113.878,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych) (w tym 23% VAT) .

2. Działka o numerze ewidencyjnym 214/104 o powierzchni 0,1038 ha oznaczona użytkiem gruntowym „Bp”- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, położona w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer kw LD1G/00032922/0.
Działka nr 214/104 w kształcie trapezu, częściowo zadrzewiona. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie jest ogrodzona. Działka
posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Zgierz.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi: 85.656,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) (w tym 23% VAT).

3. Działka o numerze ewidencyjnym 214/24 o powierzchni 0,1117 ha oznaczona użytkiem gruntowym „Bp”- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, położona w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer kw LD1G/00032922/0.
Działka nr 214/24 w kształcie trapezu, częściowo zadrzewiona. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie jest ogrodzona. Działka
posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Zgierz.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi: 92.177,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych) (w tym 23% VAT).

4. Działka o numerze ewidencyjnym 214/111 o powierzchni 0,1387 ha oznaczona użytkiem gruntowym „Bp”- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, położona w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer kw LD1G/00032922/0.
Działka nr 214/111 w kształcie trapezu, częściowo zadrzewiona. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie jest ogrodzona. Działka
posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Zgierz.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi: 108.930,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) (w tym 23% VAT).

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (....) winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1). W przypadku braku oświadczeń powyższa nieruchomość będzie podlegała sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.

Lokalizacja