• Wydanie nr 08/05/2021 z dnia 08 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nadole, Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 22/02/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Gniewino, dnia 2021-02-22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino:

  • część działki nr 302/27 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00122501/0 Sądu Rejonowego w Wejherowie

  • część działki nr 65/1 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00014656/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie

  • część działki nr 63/4 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00122501/0 Sądu Rejonowego w Wejherowie

W/w nieruchomości położone są na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych lub wewnętrznych, użytkowane są jako drogi wewnętrzne (fragmenty ul. Św. Augustyna i Osiedle Na Stoku w Nadolu).

Czynsz dzierżawny: 40,00zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – przyłączy telekomunikacyjnych i gazowych.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 22-02-2021 r. do dnia 14-03-2021 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej na stronie internetowej www.gniewino.pl, w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

Lokalizacja