• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kobyłka, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 05/08/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A M I A S T A K O B Y Ł K A

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Kobyłka podaje
do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Nieruchomość zabudowana, położona w Kobyłce przy ul. gen. Franciszka Żymirskiego 45, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/3 w obrębie 29 o powierzchni 0,2836 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00063029/0.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (oznaczenie na rysunku planu symbolem MNU).

Działka nr 106/3 z obrębu 29 stanowi grunt zabudowany, o płaskiej powierzchni, w przeważającej części ogrodzony. W granicach nieruchomości znajduje się budynek wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 158 m2
oraz zabudowania gospodarcze. Budynek mieszkalny powstały około 1915 roku jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Linia energetyczna, telefoniczna, gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa przebiegają w ulicy gen. Franciszka Żymirskiego w bezpośrednim sąsiedztwie dz. ew. nr 106/3.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą
Nr XLIX/429/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 maja 2022 r.

Cena nieruchomości brutto wynosi 2.500.000 zł.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzedni właściciele (pozbawieni praw do nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r.) lub ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni od daty wywieszenia wykazu i zaoferują cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, II piętro pokój nr 36, telefonicznie pod nr 22 760-70-96, 22 760-70-97, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Ogłoszenia
o sprzedaży, dzierżawach i użyczaniu nieruchomości
i w BIP w zakładce Nieruchomości – Sprzedaż.

Kobyłka, dnia 4.08.2022 r.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Lokalizacja