• Wydanie nr 08/12/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dębno, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 20/11/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

           Dębno dn. 20 listopada 2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Stawki czynszu dzierżawnego zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy nr 193/2013, z dn. 30 grudnia 2013 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Na podstawie tego zarządzenia minimalna stawka czynszu nie może być niższa niż 20,- zł rocznie.

Dębno

Część działki nr 500/28 - pow. 0,12 ha (całkowita powierzchnia działki: 2,67 ha)

Użytki: R II – 0,12 ha,

Wpisana do księgi wieczystej nr TR1B/00054411/6

Z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: 1.ZR.6 - tereny zieleni naturalnej, MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Powyższa działka stanowi własność Gminy Dębno.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 01.01.2024 r.

Czynsz - 32,- kg pszenicy rocznie

Roczny czynsz dzierżawny ustala się przyjmując do przeliczenia średnią krajową cenę skupu pszenicy za II półrocze roku ubiegłego i pierwsze półrocze roku w którym Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę o wysokości naliczonego czynszu.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Czynsz płatny w terminie do 10 listopada każdego roku na rachunek Wydzierżawiającego, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wydzierżawiającego.

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Dębnie pokój nr 206 A.

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń UG Dębno.

  2. Strona internetowa Gminy Dębno.

  3. Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/debno

  4. Prasa lokalna.

  5. a/a.

Lokalizacja