• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jaworsko, Dębno, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 13/03/2019 z dnia 13 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Dębno przeznaczonych do dzierżawy.

            Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do
3 lat.

Stawki czynszu dzierżawnego zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy nr 193/2013, z dn. 30 grudnia 2013 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Na podstawie tego zarządzenia minimalna stawka czynszu nie może być niższa niż 20,- zł rocznie.

Jaworsko

Część działki nr 373 o pow. 0,20 ha 

Użytki: R IV b – 0,20 ha,   

Wpisana do księgi wieczystej  nr TR1B/00085958/8

czynsz  - 22,-  kg pszenicy rocznie

Przeznaczenie: użytkowanie rolnicze.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 01.04.2019 r.

Przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: w terenie użytków rolnych,  łąk i pastwisk,  koncentracji zabudowy mieszkaniowo- usługowej jednorodzinnej oraz zagrodowej o niskiej intensywności.

Powyższa działka stanowi własność Gminy Dębno.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się przyjmując do przeliczenia średnią krajową cenę skupu pszenicy za II półrocze roku ubiegłego i pierwsze półrocze roku w którym Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę o wysokości naliczonego czynszu.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Czynsz płatny w terminie do 10 listopada każdego roku na rachunek Wydzierżawiającego, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wydzierżawiającego.

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dębnie  pokój nr 206A.

Lokalizacja