• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 24/09/2021 z dnia 24 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dobre Miasto, dnia 22 września 2021 r.

IN.6810.2.39.2021.MZG

WYKAZ

nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z  dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019  r., poz. 5534) zmienionej uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej w  Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta znak IN.0050.71.2021.MZG z dnia 04 maja 2021 r. nieruchomość stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w Dobrym Mieście przy ulicy Zwycięstwa 12b, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ze zwrotem wartości budynku na rzecz osoby fizycznej, która na przedmiotowej nieruchomości gruntowej wybudowała budynek – pawilon handlowy oznaczony nr 12b.

Lokalizacja i otoczenie nieruchomości.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta, w jego ścisłym centrum, w kwartale ograniczonym ulicami: Zwycięstwa, Krótka, Fabryczna. W dzielnicy znajdują się przede wszystkim obiekty administracji publicznej, usługowo-handlowe, kamienice oraz budynki mieszkalne wielorodzinne. Dojazd
do nieruchomości jest bardzo dobry - drogą o nawierzchni asfaltowej ulicą Zwycięstwa. Bezpośredni dojazd do nieruchomości droga z płyt betonowych.

Opis nieruchomości.

Kompleks działek nr 55/7, 53/21, 57/4 ma regularny zwarty kształt (prostokąt o wym. ok. 11,00 x 9,00 m), Teren płaski, nieogrodzony, zabudowany pawilonem handlowym o pow. 49,00 m2. Teren wokół budynku utwardzony kostką betonową. W zasięgu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna. Dostępność komunikacyjną zapewnia ulica Zwycięstwa o nawierzchni asfaltowej. Bezpośredni dojazd stanowi droga wewnętrzna z płyt betonowych. Warunki techniczno – użytkowe dobre.

Budynek pawilonu handlowego w zabudowie bliźniaczej, parterowy, bez podpiwniczenia, z płaskim dachem. Budynek wykonany w technologii szkieletu stalowego. Wg danych w ewidencji gruntów budynek jest
z 1997 r.

Dane powierzchniowe budynku:

Powierzchnia zabudowy – 49,00 m2

Powierzchnia użytkowa – 42,30 m2

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonane na szkielecie stalowym z profili zimnogiętych z wypełnieniem wykonanym z wełny mineralnej, opierzonym od zewnątrz blachą stalową powlekaną zaś od wewnątrz płytami gipsowo - kartonowymi. Ścianki działowe wykonane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. Dach o konstrukcji drewnianej w postaci lekkich wiązarów dachowych. Wiązary oparte na konstrukcji stalowej ścian. Pokrycie dachu jest wykonane z papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej.

Elewacja budynku w postaci okładziny z blachy stalowej gr. 0,55 mm pokrytej powłoką cynkową oraz powleczoną lakierem akrylowym.

W budynku wydzielona jest sala sprzedaży oraz wc.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

 • wodociągową z sieci miejskiej,

 • kanalizacyjną włączona do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej

 • elektryczną oświetleniowa,

 • co - ogrzewanie podłogowe

 • wentylacji grawitacyjnej,

 • alarmową.

Stan techniczny dobry.

Dla nieruchomości wykazanej do sprzedaży przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Olsztynie prowadzona jest przez księga wieczysta KW Nr OL1O/00180706/7.

Dział III zawiera wpis:

  Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością

  • Treść wpisu: służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 57 objętą niniejszą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 66/2 objętej księgą wieczystą KW NR OL1O/00104396/4.
  • Przedmiot wykonywania: działka nr 57.
    • Rodzaj wpisu ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.
  • Treść wpisu: służebność gruntowa polegająca na nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 57 objętą niniejszą księgą wieczystą.
  • Przedmiot wykonywania: działka nr 57.
  • Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

  Treść wpisu: ustanowiona nieodpłatnie służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia
  i przejazdu przez działkę gruntu nr 67/11, objętą niniejszą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 67/10, objętej księgą wieczystą numer OL1O/00155007/3.

  Przedmiot wykonywania : działka gruntu numer 67/11

  Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami oraz nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.


  Lp.

  Położenie nieruchomości

  Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej

  Uwarunkowania planistyczne


  Cena sprzedaży [zł] netto

  plus VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami


  1.

  Dobre Miasto

  ul. Zwycięstwa 12b

  obręb nr 0001


  dz. nr 55/7

  pow. 0,0030 ha
  (w tym Bi – 0,0030 ha)


  dz. nr 53/21

  pow. 0,0014 ha
  (w tym Bi – 0,0014 ha)


  dz. nr 57/4

  pow. 0,0056 ha
  (w tym Bi – 0,0056 ha)


  o łącznej pow. 0,0100 ha

  (w tym Bi - 0,0100 ha)
  KW Nr OL1O/00180706/7

  Dział I-Sp i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

  Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobre Miasto, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Nr XLVI/292/2017z dnia
  28 września 2017 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach mieszkaniowych i usługowych
  o wysokiej intensywności.


  140.400,00 zł

  (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100)


  W tym:

  • Cena gruntu: 50.9000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

  • Wartość budynku: 89.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)  Do sprzedaży ww. nieruchomości zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

  Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej – Gospodarka Nieruchomościami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, przez okres 21 dni tj. od dnia 24 września 2021 r. do dnia 18 października 2021 r. a ponadto publikuje się
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
  http://bip.dobremiasto.com.pl/ i internetowej urzędu http://dobremiasto.com.pl/, a także zamieszcza się
  w mediach elektronicznych
  http://otoprzetargi.pl/ oraz podaje do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  Z dniem 08 listopada 2021 upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje (zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

  Po upływie wyżej wymienionych terminów podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

  Informacje można uzyskać w Ref. Inwestycji i Nieruchomości (IN) w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14, pokój nr 6, telefon (89) 616 19 24.

  Z up. Burmistrza

  /-/

  Janusz Filipkowski

  ZASTĘPCA BURMISTRZA

  Lokalizacja