• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 21/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 IN.6810.2.34.2021.JŁ

Dobre Miasto, 19.07.2021r.

Wykaz

Nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 ( z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony niżej wymienioną nieruchomość gruntową z której wydzielone zostały parcele, stanowiącą mienie komunalne położoną na terenie gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: „ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto” roczne minimalne stawki czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenach wiejskich Gminy Dobre Miasto przeznaczonego na cele:

- pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych o powierzchni do 1000 m2 - 0,10 zł,

- pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych o powierzchni powyżej 1000 m2 do 5000 m2 – 0,03 zł

Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1983) dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele rolnicze zwolniona jest z podatku od towarów i usług .

Lp.

Położenie

nieruchomości

obręb

Nr działki

Nr KW


Opis

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość

czynszu dzierżawnego

w stosunku rocznym w złOkres
dzierżawy1.

Dobre Miasto

Obręb Piotraszewo

Urbanowo

działka nr 9/18

o pow. 0,5420 ha

z której wydzielono parcelę nr 1 o pow. 245,00 m2

opis użytku według ewidencji gruntów:

RVI – 245,00 m2

KW nr OL1O/00085933/1

Przedmiotem dzierżawy jest parcela o pow. 245,00 m2 wydzielona z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/18 obrębu Piotraszewo (2), gmina Dobre Miasto, przeznaczona pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych.

Teren użytkowany bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną.


Na teren brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


24,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 50/100)

Dzierżawa na czas nieoznaczony

2.

Dobre Miasto

Obręb Piotraszewo

Urbanowo

działka nr 9/18

o pow. 0,5420 ha

z której wydzielono parcelę nr 2 o pow. 245,00 m2

opis użytku według ewidencji gruntów:

RVI – 245,00 m2

KW nr OL1O/00085933/1

Przedmiotem dzierżawy jest parcela o pow. 245,00 m2 wydzielona z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/18 obrębu Piotraszewo (2), gmina Dobre Miasto, przeznaczona pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych.

Teren użytkowany bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną.


Na teren brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


24,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 50/100)

Dzierżawa na czas nieoznaczony
3.

Dobre Miasto

Obręb Piotraszewo

Urbanowo

działka nr 9/18

o pow. 0,5420 ha

z której wydzielono parcelę nr 3 o pow. 735,00 m2

opis użytku według ewidencji gruntów:

RVI – 735,00 m2

KW nr OL1O/00085933/1

Przedmiotem dzierżawy jest parcela o pow. 735,00 m2 wydzielona z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/18 obrębu Piotraszewo (2), gmina Dobre Miasto, przeznaczona pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych.

Teren użytkowany bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną.


Na teren brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


73,50 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 50/100)

Dzierżawa na czas nieoznaczony
4.

Dobre Miasto

Obręb Piotraszewo

Urbanowo

działka nr 9/18

o pow. 0,5420 ha

z której wydzielono parcelę nr 4 o pow. 1250,00 m2

opis użytku według ewidencji gruntów:

RVI – 1250,00 m2

KW nr OL1O/00085933/1

Przedmiotem dzierżawy jest parcela o pow. 1250,00 m2 wydzielona z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/18 obrębu Piotraszewo (2), gmina Dobre Miasto, przeznaczona pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych.

Teren użytkowany bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną.


Na teren brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


37,50 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 50/100)

Dzierżawa na czas nieoznaczony


Parcela nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Z tytułu dzierżawy gruntu dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat publicznoprawnych (podatek od nieruchomości lub podatek rolny).

W przypadku, o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe itp., Dzierżawca winien natychmiast udostępnić dzierżawiony

teren bez prawa odszkodowania w celu usunięcia ewentualnych awarii ww. sieci.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania na konto Gminy Dobre Miasto.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 przez okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2021r. do dnia 10.08.2021r., zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście;

http://bip.dobremiasto.com.pl/ na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Po upływie wymienionego terminu na parcele wykazane w wykazie, podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

Informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 pokój nr 6 tel. 89 6161-924.

Z up. Burmistrza

/-/

Janusz Filipkowski

Zastępca Burmistrza

Lokalizacja