• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia Nr RZWO.0050.0167.2019
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 5 listopada 2019 r.

Sprawa: ZWRK.6845.00001.2019.KE19

Dokument: ZWRK.ZD.00222.2019

Wykaz o udostępnieniu

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie przetargowym pisemnym nieograniczonym.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. Z 2019+ r. poz. 270 z póź. zm.) Wójt Gminy ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice przeznaczone zostaje do dzierżawy w trybie przetargowym budynek szaletów komunalnych wraz z kioskiem handlowym w rejonie centralnego przestanku i cmentarza w Ornontowicach.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

Opis i położenie nieruchomości

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia czynszu

Termin zagospodarowania nieruchomości wraz z szaletami i kioskiem handlowym

Przeznaczenie


Nr Działki

1.

1886/34

2161/35

Łączna suma pow. =58,40m2.

Na co składa się pow. magazynowa socjalno – biurowa: przedsionek 8,30 m2, wc dla kobiet 11,30 m2, wc dla niepełnosprawnych 4,50 m2, zaplecze dla obsługi 11,50 m2. Łączna suma pow. magazynowej socjalno -biurowej wynosi: 46,90 m2.

Pow. handlowa: kiosk handlowy 11,40 m2.

Budynek szaletów komunalnych oraz kiosk handlowy znajduje się w rejonie centralnego przystanku i cmentarza w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa.

3 lata

Do 25 każdego miesiąca

Do tygodnia od podpisania umowy.

Kiosku handlowy oraz szalety czynne w okresie od IV do XI od godz. 7.00 do 18.00, w okresie od XII do III od godz. 7.00 do 17.00 od poniedziałku do soboty. W niedziele oraz święta od godz. 8.30 do godz. 13.30.

Godziny otwarcia w niedzielę oraz dni wolnych od pracy należy ustalić z Wójtem Gminy Ornontowice.


Obsługa szalet, bieżące uzupełnianie mydła, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. Utrzymanie w czystości i porządku wszystkich pomieszczeń szalet, kiosku handlowego oraz terenu przed szaletami (zamiatanie, odgarnianie śniegu).

Łączna czynszu rocznego za najem szaletów gminnych wynosi 1003,90 zł netto (tysiąc trzy złote, dziewięćdziesiąt dwa grosze na co składa się 666,24 zł netto za pow. handlową, 337,68 zł netto za pow. magazynową).

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ornontowicach na okres 21 dni.

Wynajmujący ma prawo do podwyższenia czynszu nie częściej niż raz na rok.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy obowiązku podatkowego i płacenia tego podatku zgodnie z wystawioną decyzją wg obowiązujących stawek.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym w Urzędzie gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a lub pod numerem telefonu 32 3306231.

Lokalizacja