• Wydanie nr 27/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ściborzyce Wielkie, Kietrz, Woj. Opolskie
Wydanie nr 22/05/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE Nr 69.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów z przeznaczeniem na wybudowanie schodów do nowo budowanego budynku mieszkalnego, na cele rolne i cele rekreacyjno-ogrodnicze, położonych w Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi i Lubotyniu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 /, zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 68.A.2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów, położonych w Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi i Lubotyniu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza zarządza :

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i zagospoda. Przestrz . gm. Kietrz

Cel dzierżawy i powierzchnia dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego

za 1m²Dz. nr 368

KW Nr

OP1G/00021167/8
0,2500Ściborzyce WielkieGrunty pod rowami W. Stanowi rów przydrożny i na dużym odcinku jest zakryty (zabudowany betonowymi rurami).

­­­­- Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ukształtowane i projektowane – drogi gminne, -- tereny zabudowy usługowej.

Wydzierżawienie gruntu o pow.0,0045 ha z przeznaczeniem na wybudowanie schodów do nowo budowanego budynku mieszkalnego.do 3 lat1,00 zł/m² , plus podatek vat wg obowiązującej stawki.Dz. nr 331

KW Nr

OP1G/00014610/7
1,4500Nowa CerekwiaGrunty orne :

- R II o pow. 0,7300 ha,

- P s o pow. 0,7200 ha.

- Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze). - Granice terenów wyłączonych z zabudowy. - Tereny zalewowe.

Wydzierżawienie gruntu o pow.0,0400 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomością siedliskową oznaczonej działką nr 334, w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.do 3 lat0,15 zł/m² do 150 m2, , 0,10 zł/m² powyżej 150 m2., .Dz. nr 27/11

KW Nr

OP1G/00021167/8
2,5797Lubotyń

Wg. ewidencji gruntów działka nr 27/11 oznaczona jest jako : - Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, - Lzr – R IIIa – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, - Ba - tereny przemysłowe.

-Tereny zieleni urządzonej, -Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).

Wydzierżawienie gruntu o pow.0,0300 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-ogrodnicze.do 3 lat0,15 zł/m² do 150 m2, , 0,10 zł/m² powyżej 150 m2.,


2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lokalizacja