• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Konstantynów Łódzki, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 23/09/2022 z dnia 23 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 204/2022

BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 11 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) oraz § 9 Uchwały XLVII/494/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Konstantynów Łódzki ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użytkowania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2010 r., Nr 39, poz. 303 z późń. zm.),
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza,
co następuje:

§ 1. Przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokale mieszkalne, usytuowane w budynkach położonych w Konstantynowie Łódzkim, stanowiące własność Gminy Konstantynów Łódzki wraz z udziałem w prawie własności gruntu, szczegółowo opisane w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim na okres 21 dni od dnia jego wywieszenia, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu, a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

/-/ Robert Jakubowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 204/2022

Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dnia 23 września 2022 r.

Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży wraz z udziałem
w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców

 1. Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 16 m. 6

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 165/18

   • numer obrębu: K-14

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00017700/6

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 46,61 m2 / 5,03 m2

  4. Powierzchnia działki: 367 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 204/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXV/398/09 z dnia 26 marca 2009 r. jest to teren oznaczony symbolem 3MWk – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu kamienicowego.

  1. Cena nieruchomości: 213 300,00 zł*

 1. Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 7A m. 2

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 320

   • numer obrębu: K-10

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00018919/1

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 48,22 m2 / 4,57 m2

  4. Powierzchnia działki: 542 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 176/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXVI/293/17 z dnia 07 września 2017 r. jest to teren oznaczony symbolem UM – teren usług
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

  1. nieruchomości: 250 500,00 zł*

 1. Konstantynów Łódzki, ul. Kopernika 36 m. 1

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 275/1

   • numer obrębu: K-10

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00019335/0

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 31,48 m2 / 4,46 m2

  4. Powierzchnia działki: 489 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 160/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXV/396/09 z dnia 26 marca 2009 r. jest to teren oznaczony symbolem 2MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  1. Cena nieruchomości: 66 000,00 zł*

 1. Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 25 m. 1

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 113

   • numer obrębu: K-12

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00017705/1

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 42,82 m2 / 4,73 m2

  4. Powierzchnia działki: 973 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 68/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXXVI/293/17 z dnia
07 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki, jest
to teren oznaczony symbolem
UM – teren usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

  1. Cena nieruchomości: 169 400,00 zł*

 1. Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 25 m. 10

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 299

   • numer obrębu: K-10

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00018921/8

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 20,22 m2 / 4,59 m2

  4. Powierzchnia działki: 772 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 54/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXXVI/293/17 z dnia
07 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki, jest to teren oznaczony symbolem
UM – teren usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

  1. Cena nieruchomości: 54 800,00 zł*

 1. Konstantynów Łódzki, ul. 8 Marca 6 m. 3

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 135

   • numer obrębu: K-10

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00019077/3

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 54,30 m2 / 3,51 m2

  4. Powierzchnia działki: 629 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 252/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr L/524/10 z dnia 25 marca 2010 r. jest to teren oznaczony symbolem 42.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi podstawowe.

  1. Cena nieruchomości: 170 200,00 zł*

 1. Konstantynów Łódzki, ul. Daszyńskiego 23 m. 4

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 259/10

   • numer obrębu: K-10

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00021425/5

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 32,67 m2 / 4,02 m2

  4. Powierzchnia działki: 258 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 87/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXXV/396/09 z dnia 26 marca 2009 r. jest to teren oznaczony symbolem 1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  1. Cena nieruchomości: 92 500,00 zł*\

 1. Konstantynów Łódzki, Plac Wolności 52 m. 4

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej

   • numer działki: 24/1

   • numer obrębu: K-11

  2. numer księgi wieczystej: LD1P/00024448/3

  3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego / pomieszczenia przynależnego: 24,46 m2 / 4,36 m2

  4. Powierzchnia działki: 885 m2

  5. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie: 270/1000

  6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXXI/284/05 z dnia
26 marca 2009 r.
jest to teren oznaczony symbolem 2U/MN – teren zabudowy usługowej i/lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  1. Cena nieruchomości: 77 000,00 zł*

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 23.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r.

Wyznacza się 6 tygodniowy termin, licząc o dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 23.08.2022 r.
do dnia 04.11.2022 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

*Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/494/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Konstantynów Łódzki ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użytkowania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje bonifikata.

Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

/-/ Robert Jakubowski

Lokalizacja