• Wydanie nr 26/02/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kietrz, Woj. Opolskie
Wydanie nr 24/09/2018 z dnia 24 września 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 182.A.2018

BURMISTRZA KIETRZA

 

z dnia 21 września 2018 roku

 

w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Okrzei nr 13/4

stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr LIII/478/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Okrzei nr 13/4 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 110.A.2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Okrzei nr 13/4 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:

 

1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Oznaczenie nierucho-mości

Pow.   [ha]

Numer nierucho-mości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospod. przestrz. m. Kietrz

Cena gruntu  

Cena lokalu

Cena ogółem   

Forma
 zbycia

Nr KW
OP1G/000 24732/1

 

działka
nr 1969/1

 

0,1334

 

udział 0,14 części

 

Kietrz,

ul. Okrzei
nr 13/4

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47,90 m2, usytuowany na II piętrze budynku, składający się z kuchni

i 2 pokoi.
Do lokalu przynależy piwnica
o pow. użytkowej 19,80 m2.

21 MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

SOKB – strefa ochrony konserwatorskiej B.

 

 

6 723,00 zł              za 0,14 cz.

 

 

37 441,00 zł

 

44 164,00 zł

 

 

Sprzedaż z zastosowaniem pierwszeństwa najemcy

 

2. Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 9 listopada 2018 r.

3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od dnia jego ogłoszenia.

4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Lokalizacja